Празький маніфест

Прага, 14 ноября 1944 года

см. Полный текст Пражского манифеста

В основу нової державності народів Росії "Комітет Визволення Народів Росії" (КВНР) покладає такі основні засади:

 1. Рівність всіх народів Росії та їх право на національний розвиток, самовизначення і державну самостійність.
 2. Затвердження національно-трудового ладу, при якому всі інтереси держави підпорядковані завданням підняття добробуту і розвитку нації.
 3. Збереження миру і встановлення дружніх відносин з усіма країнами та всебічний розвиток міжнародної співпраці.
 4. Широкі державні заходи щодо зміцнення сім'ї та шлюбу. Дійсна рівноправність жінки.
 5. Ліквідація примусової праці та забезпечення трудящим дійсного права на вільну працю, їх матеріальний добробут, встановлення для всіх видів праці оплати в розмірах, що забезпечують культурний рівень життя.
 6. Ліквідація колгоспів, безоплатна передача землі в приватну власність селян. Свобода форм трудового землекористування. Вільне користування продуктами власної праці, скасування примусового постачання і знищення відміна боргових зобов'язань перед радянською владою.
 7. Встановлення недоторканною приватної трудової власності. Відновлення торгівлі, ремесел, кустарного промислу та надання приватній ініціативі права і можливості брати участь у господарському житті країни.Надання інтелігенції можливості вільно творити на благо свого народу.
 8. Забезпечення соціальної справедливості та захисту трудящих від будь-якої експлуатації, незалежно від їх походження і минулої діяльності.
 9. Введення для всіх без винятку дійсного права на безкоштовну освіту, медичну допомогу, на відпочинок, на забезпечення старості.Знищення режиму терору і насильства.
 10. Відміна насильницьких переселень та масових висилок. Введення свободи релігії, совісті, слова, зборів, друку. Гарантія недоторканності особи, майна і житла. Рівність всіх перед законом, незалежність і гласність суду.
 11. Звільнення політичних в'язнів більшовизму і повернення на Батьківщину з в'язниць та таборів усіх тих, що зазнали репресій за боротьбу проти більшовизму. Ніякої помсти і переслідування тих, хто припинить боротьбу за Сталіна і більшовизм, незалежно від того, чи вів він її на власне переконання чи вимушено.
 12. Відновлення зруйнованого в ході війни народного надбання - міст, сіл, фабрик і заводів за рахунок держави.
 13. Державне забезпечення інвалідів війни та їх сімей[6].

Джерело:
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Празький_маніфест


В основу новой государственности народов России "Комитет Освобождения Народов России" (НОНР) кладет следующие главные принципы:  

 1. Равенство всех народов России и действительное их право на национальное развитие, самоопределение и государственную самостоятельность.
 2. Утверждение национально-трудового строя, при котором все интересы государства подчинены задачам поднятия благосостояния и развития нации.
 3. Сохранение мира и установление дружественных отношений со всеми странами и всемерное развитие международного сотрудничества.
 4. Широкие государственные мероприятия по укреплению семьи и брака. Действительное равноправие женщины.
 5. Ликвидация принудительного труда и обеспечение трудящимся действительного права на свободный труд, созидающий их материальное благосостояние, установление для всех видов труда оплаты в размерах, обеспечивающих культурный уровень жизни.
 6. Ликвидация колхозов, безвозмездная передача земли в частную собственность крестьян. Свобода форм трудового землепользования. Свободное пользование продуктами собственного труда, отмена принудительных поставок и уничтожение долговых обязательств перед советской властью.
 7. Установление неприкосновенной частной трудовой собственности. Восстановление торговли, ремесел, кустарного промысла и предоставление частной инициативе права и возможности участвовать в хозяйственной жизни страны.
 8. Предоставление интеллигенции возможности свободно творить на благо своего народа.
 9. Обеспечение социальной справедливости и защиты трудящихся от всякой эксплуатации, независимо от их происхождения и прошлой деятельности.
 10. Введение для всех без исключения действительного права на бесплатное образование, медицинскую помощь, на отдых, на обеспечение старости.
 11. Уничтожение режима террора и насилия. Ликвидация насильственных переселений и массовых ссылок. Введение действительной свободы религии, совести, слова, собраний, печати. Гарантия неприкосновенности личности, имущества и жилища. Равенство всех перед законом, независимость и гласность суда.
 12. Освобождение политических узников большевизма и возвращение на родину из тюрем и лагерей всех, подвергшихся репрессиям за борьбу против большевизма. Никакой мести и преследования тем, кто прекратит борьбу за Сталина и большевизм, независимо от того, вел ли он ее по убеждению или вынужденно.
 13. Восстановление разрушенного в ходе войны народного достояния - городов, сел, фабрик и заводов за счет государства.
 14. Государственное обеспечение инвалидов войны и их семей.

Джерело:
Полный текст Пражского документа см.:
http://www.mochola.org/russiaabroad/vlas_manifesto.htm